Phần mềm cho Windows App

Ứng dụng Windows
Trình xem cửa sổ trình tạo điểm ảnh Windows 7

Bằng cách chạy ứng dụng Trình xem Cửa sổ Trình tạo điểm ảnh Windows 7 miễn phí của chúng tôi, người dùng có thể hiển thị video được truyền tới 1080p từ hệ thống chú thích CPN Pointmaker đến PC thông qua kết nối mạng hoặc Wi-Fi. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc xem từ xa. Trình xem luồng cũng cho phép người dùng PC chú thích trên hình ảnh phát trực tuyến. Nếu không có ứng dụng này, Pointmaker sẽ chú thích trên ảnh chụp màn hình của video trực tiếp. Để biết thêm thông tin và giá cả, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Login

Lost your password?